Get Adobe Flash player

5

 

การติดต่อแจ้งความทุกครั้ง ต้องจด บันทึก ชื่อ+หมายเลขโทรศัพท์
ของพนักงานสอนสวน หรือ ตำรวจที่รับผิดชอบงานของท่าน
เพื่อความสะดวกในการติดต่อครั้งต่อไป

การเตรียมเอกสารสิ่งสำคัญในการติดต่อราชการ

บัตรประจำตัวประชาชน

หรือใบแทน

บัตรข้าราชการ

สำหรับข้าราชการ

ใบสำคัญ

คนต่างด้าว

หนังสือเดินทาง

(Passport)

สำเนา

ทะเบียนบ้าน

 

แจ้งความคนหาย
พบพนักงานสอบสวนพร้อมแสดงหลักฐานต่าง ๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                                               - บัตรประจำตัวผู้หาย หรือสำเนาบัตรที่ถ่ายเก็บไว้ (ถ้ามี)
                                               - สำเนาทะเบียนบ้านผู้หาย
                                               - ภาพถ่ายคนหาย (เป็นภาพถ่ายปัจจุบัน)
                                               - ใบสำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด ใบสำคัญทหาร(ใบกองเกิน ใบกองหนุน)

แจ้งความอาวุธปืนหาย 
พบพนักงานสอบสวนพร้อมแสดงหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
                                               - ทะเบียนใบอนุญาตอาวุธปืน
                                               - ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทห้างร้านขายปืนออกให้ (ถ้ามี) 
                                               - ภายถ่ายปืนที่หาย (ถ้ามี)

แจ้งความทรัพย์สินหาย
พบพนักงานสอบสวนพร้อมแสดงหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
                                               - ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หรือหลักฐานการแสดงการซื้อขายทรัพย์สินนั้น
                                               - รูปพรรณทรัพย์สินนั้น ๆ เช่น หมายเลขเครื่อง ฯลฯ (ถ้ามี)
                                               - ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่าง ๆ
                                               - เอกสารสำคัญต่าง ๆ เท่าที่มี
                                               - ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่าง ๆ
                                               - ภาพถ่ายของทรัพย์สินที่หาย (ถ้ามี)ในกรณีที่คนร้ายขโมยทรัพย์สินในบ้านหรือสำนักงาน ให้รักษาร่องรอย
                                                 หลักฐานในที่เกิดเหตุไว้ งดเคลื่อนย้ายหรือแตะต้องจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาดำเนินการ

แจ้งความพรากผู้เยาว์
พบพนักงานสอบสวนพร้อมแสดงหลักฐานต่าง ๆ คือ
                                               - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
                                               - ใบเกิดของผู้เยาว์ (สูติบัตร) 
                                               - รูปถ่ายของผู้เยาว์
                                               - ใบสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้เยาว์ (ถ้ามี)ผู้เยาว์ คือ ผู้ที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ

แจ้งความถูกข่มขืนกระทำชำเรา 
พบพนักงานสอบสวนพร้อมแสดงหลักฐาน คือ 
                                               - เสื้อผ้าของผู้ถูกข่มขืน    ซึ่งมีรอยเปื้อนอันเกิดจากการข่มขืนและสิ่งของต่างๆของผู้ต้องหาที่ตกอยู่ในสถาน
                                                 ที่เกิดเหตุ
                                               - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย- รูปถ่ายหรือที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

แจ้งความถูกทำร้ายร่างกายและเหตุฆ่าคนตาย 
พบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ข้อควรปฏิบัติสำคัญ 
                                               - รักษาสถานที่เกิดเหตุไว้อย่าให้ใครเข้าไปหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง ๆ    ในที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
                                                 จะดำเนินการ 
                                               - ดูแลรักษาอาวุธของคนร้ายหรือพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
                                               - บอกรายละเอียดต่าง ๆ เท่าที่สามารถบอกได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบ

แจ้งความถูกปลอมแปลงเอกสาร
พบพนักงานสอบสวนพร้อมแสดงหลักฐาน คือ 
                                               - ใบสำคัญตัวจริง เช่น โฉนด แบบ น.ส. 3 หนังสือสัญญา ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ
                                               - หนังสือที่ปลอมแปลง
                                               - ตัวอย่างตราที่ใช้ประทับหรือลายเซ็นในหนังสือ

แจ้งความถูกฉ้อโกงทรัพย์
พบพนักงานสอบสวนพร้อมแสดงหลักฐาน คือที่เกี่ยวกับการถูกฉ้อโกง 
                                               - หนังสือหรือหลักฐานต่าง ๆ หลักฐานแสดงการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์
                                               - หนังสือหรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์

แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์
พบพนักงานสอบสวนพร้อมแสดงหลักฐาน คือหนังสือสำคัญที่เป็นหลักฐานว่าได้มีการมอบหมายทรัพย์ให้ไปจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
                                               - ใบสำคัญแสดงการเป็นเจ้าของ
                                               - สำเนาหรือคำสั่งศาล หรือพินัยกรรมในกรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินผู้อื่นตามคำสั่งศาลหรือ
                                                 พินัยกรรม

 

แจ้งความกรณีทำให้เสียทรัพย์ 
พบพนักงานสอบสวนพร้อมแสดงหลักฐาน คือ 
                                               - หลักฐานต่าง ๆ แสดงการเป็นเจ้าของหรือครอบครองทรัพย์นั้น
                                               - หลักฐานหรือสิ่งของที่เสียหายเท่าที่มีหรือเท่าที่นำไปได้หากเป็นของใหญ่โตหรือทรัพย์์ไม่สามารถพกพา
                                                 ติดตัวได้ต้องก็บรักษาไว้อย่าให้เกิดความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมหรือจัดให้คนเฝ้ารักษาไว้เพื่อเป็น
                                                 หลักฐานในการดำเนินคดีต่อไป

แจ้งความจ่ายเช็คโดยไม่มีเงิน 
พบพนักงานสอบสวนพร้อมแสดงหลักฐาน คือ               
                                              - เช็คที่ธนาคารปฏิเสธการสั่งจ่าย
                                              - หนังสือที่ธนาคารแจ้งขัดข้องหรือปฏิเสธการจ่ายเงิน (ใบคืนเช็ค)หลักฐานหรือเอกสารซึ่งเป็นมูลหนี้
                                                แห่งที่มาของการจ่ายเช็ค เช่น
                                                           1.บิลส่งสินค้ากรณีที่มีการซื้อขายกัน , หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
                                                           2.สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นใดที่เป็นหลักฐานแห่งมูลหนี้ของการจ่ายเช็ค       
                                              - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
                                              - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
                                              - หนังสือมอบอำนาจติดการแสตมป์ถูกต้อง 10บาท กรณี เป็นเช็คของบริษัท หรือมีการมอบอำนาจ
                                                จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม คือ         
                                                              - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจติดการแสตมป์ถูกต้อง 10บาท
                                                              - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ       
                                                              - เอกสารเกี่ยวกับตัวผู้จ่ายเช็ค (ถ้ามี)

การชำระค่าปรับ 
พบพนักงานสอบสวนเพื่อทำการเปรี่ยบเทียบปรับแล้วเข้าแถวเพื่อพบเจ้าหน้าที่เปรียบเที่ยบปรับ พร้อมเงินค่าปรับและใบสั่งรอเรียกชื่อรับใบอนุญาตขับขี่คืน พร้อมใบเสร็จรับเงิน

การขออนุญาตแสดงมหรสพชั่วคราว
พบเจ้าหน้าที่ทะเบียนพลพร้อมแสดงหลักฐาน คือ 
                                             - ต้องขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงด้วย (ถ้ามี)
                                             - เลิกแสดงมหรสพเวลา 24.00 น.
                                             - ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนพลเพื่อเสนอผู้กำกับการเป็น
                                               ผู้พิจารณาอนุญาต

การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง 
ติดต่อที่ทำการเขตนั้นๆ ก่อน แล้วนำคำร้องมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนพลเสนอผู้กำกับการเพื่อลงความเห็นแล้วส่งกลับไปยังเขตเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป

การขออนุญาตจุดดอกไม้เพลิง 
ตรวจสอบแล้วส่งเรื่องให้กับผู้บังคับการกองทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลาดพร้าว)

การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน 
พบเจ้าหน้าที่งานสารบัญพร้อมแสดงหลักฐานเพื่อตรวจสอบแล้วส่งเรื่องให้กับผู้บังคับการกองทะเบียน (ลาดพร้าว) สำนักงานตำรวจแห่งชาติหลักฐานสำหรับประกอบการพิจารณา ที่ต้องนำไปมีดังนี้ 
                 1.บัตรประจำตัวประชาชาหรือหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมสำเนา
                 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 
                 3.หลักทรัพย์ หลักฐานประกอบอาชีพและรายได้ 
                 4.หนังสือรับรองความเหมาะสม เหตุผล ความจำเป็น นิสัยใจคอ ดังนี้ 
                                            - ถ้าเป็นราษฎรทั่วไป ต้องนำพยานบุคคลที่เชื่อถือได้เช่นสส.กำนัลไปให้คำรับรองเกี่ยวกับความประพฤติ
                                              และหลักฐานของผู้ขออนุญาตด้วย 
                                            - ถ้าเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้าง ของรัฐต้องให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า
                                              หรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หรือผู้บังคับกองพันทหารรับรองความประพฤติและตำแหน่งหน้าที่การงาน
                                            - ถ้าเคยได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ให้นำใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ไปแสดงด้วย

การขออนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัว 
พบเจ้าหน้าที่งานสารบัญพร้อมแสดงหลักฐาน ต้อง ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องที่ ดังนี้ 

                 1. พบเจ้าหน้าที่งานสารบัญ เพื่อเสนอ ผู้กำกับการ  แล้วยื่นต่อผู้บังคับการกองทะเบียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลาดพร้าว)
                     สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพฯ
                 2. ยื่นต่อนายอำเภอ หรือ ปลัดอำเภอ สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด   คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัว
                                             1.เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนอยู่แล้ว       
                                             2.เป็นบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้                         
                                                     - เจ้าพนักงานซึ่งทำหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินของรัฐบาล        
                                                     - ข้าราชการพนักงานหรือพนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหน้าที่ในการปราบ ปราม หรือ
                                                       การปฏิบัติงานที่เป็นการฝ่าอันตรายหรือเขตทุรกันดาร    
                                                     - บุคคลซึ่งได้ทำประโยชน์อย่างมากให้แก่ทางราชการในการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย
                                                     - บุคคลที่มีความจำเป็นต้องมีอาวุธปืนติดตัว เพื่อป้องกันอันตรายจากการประทุษร้าย
บุคคลที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นสมควรอนุญาตหลักฐานการขออนุญาต               
                 1.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการเจ้าพนักงานหรือพนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจหรือบัตรประจำตัวประชาชน                
                 2.สำเนาใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4)                
                 3.สำเนาทะเบียนบ้าน โดยที่อยู่ของผู้ขออนุญาตที่ระบุไว้ในทะเบียนบ้านจะต้องตรงกับที่อยู่ในแบบ ป.4                
                 4.ภาพถ่ายของผู้ขออนุญาต ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยถ่ายหน้าตรงแต่งเครื่องแบบ                
                 5.กรณีผู้ขอเป็นข้าราชการ เจ้าพนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดว่าเป็น
                    ผู้มีความประพฤติเรียบร้อยมีเหตุผลและความจำเป้นสมควรได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัวได้
                 6.กรณีที่ผู้ขอทำงานอยู่ในธุรกิจเอกชน จะต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของหรือผู้จัดการธุรกิจนั้น ๆ ว่าผู้ขอเป็นผู้มีความ
                    ประพฤติเรียบร้อย มีเหตุผลและความจำเป็นสมควรได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัวได้

การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน 
พบเจ้าหน้าที่งานสารบัญพร้อมแสดงหลักฐาน คือปฏิบัติเช่นเดียวกับการขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน หากต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
                1.ใบมรณบัตรของผู้ตาย 
                2.หนังสือพินัยกรรมของผู้ตาย หรือคำสั่งศาลให้เป็นผู้จัดการมรดก (ถ้ามี) 
                3.ต้องแจ้งขอรับการโอนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับมรดก   

การขออนุญาตเล่นการพนันประเภทต่าง ๆ 
พบเจ้าหน้าที่งานสารบัญพร้อมแสดงหลักฐาน คือเพื่อเสนอ ผู้กำกับการ  ควรนำหลักฐานเอกสารดังต่อไปนี้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
               1.บัตรประจำตัวประชาชน 
               2.ทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน 
               3.หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้ขอมิได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง 
               4.โครงการหรืองานที่จะจัดให้มีการเล่นการพนัน (ถ้ามี)