Get Adobe Flash player

2

     

มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่างๆดังนี้

     1. ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

     2. ทิศใต้             ติดต่อกับ อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

     3. ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

     4. ทิศตะวันตก       ติดต่อกับอำเภอเขาย้อย และอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี

 

พื้นที่รับผิดชอบ  สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรี    รับผิดชอบ   22    ตำบล   168   หมู่บ้าน ดังนี้

    1. ตำบลหัวสะพาน                  มี        14         หมู่บ้าน  (เทศบาลตำบล)

    2. ตำบลหนองขนาน                มี        7          หมู่บ้าน

    3. ตำบลดอนยาง                    มี        13          หมู่บ้าน

    4. ตำบลบ้านกุ่ม                     มี        13         หมู่บ้าน

    5. ตำบลโพธิ์พระ                    มี        11         หมู่บ้าน

    6. ตำบลช่องสะแก                  มี        10         หมู่บ้าน

    7. ตำบลไร่ส้ม                       มี        9          หมู่บ้าน

    8. ตำบลนาวุ้ง                        มี        9           หมู่บ้าน

    9. ตำบลบางจาน                     มี        9          หมู่บ้าน

    10. ตำบลธงชัย                      มี        9          หมู่บ้าน

    11. ตำบลบางจาก                   มี        8           หมู่บ้าน

    12. ตำบลโพธิ์ไร่หวาน               มี        7          หมู่บ้าน

    13. ตำบลหนองพลับ                มี        7          หมู่บ้าน

    14. ตำบลหนองโสน                 มี        7          หมู่บ้าน

    15. ตำบลสำมะโรง                  มี        7          หมู่บ้าน

    16. ตำบลต้นมะม่วง                 มี        6           หมู่บ้าน

    17. ตำบลบ้านหม้อ                  มี        6          หมู่บ้าน

    18. ตำบลต้นมะพร้าว                มี        4          หมู่บ้าน

    19. ตำบลวังตะโก                    มี         3           หมู่บ้าน

    20. ตำบลเวียงคอย                   มี        3          หมู่บ้าน

    21. ตำบลคลองกระแชง      ( เทศบาลเมือง )

    22. ตำบลท่าราบ              ( เทศบาลเมือง )