Get Adobe Flash player

1
         สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี เดิมชื่อ “สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรี” แต่เดิมเป็นอาคารไม้สองชั้น มีมุขและบันไดขึ้นทางด้านหน้า  ไม่มีประวัติสร้างขึ้นเมื่อใด   ตัวสถานีตำรวจตั้งอยู่ริมถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี  หันหน้าไปทางด้านทิศเหนือ อยู่ฝั่งตรงข้าม กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ( ภ.จว.เพชรบุรี ในปัจจุบัน )    และตั้งอยู่ระหว่างอาคารศาลจังหวัดเพชรบุรีกับที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี (หลังเก่า) บริเวณหลังสถานีตำรวจ มีอาคารกองอาสาสมัครรักษาดินแดน เป็นกองร้อยสำหรับฝึกอาสาสมัคร และฝึกตำรวจเกณฑ์

ลำดับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจ ทราบว่ามี ร.ต.อ.ถวิล คำเขียน เป็นผู้บังคับกอง หัวหน้าสถานีตำรวจ คนแรก

         ปี  2513   สมัยที่  พ.ต.ต.สังเวียน  สุขโข  เป็นผู้บังคับกอง หัวหน้าสถานีตำรวจ ได้มีการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจหลังใหม่  เป็นอาคารคอนกรีต  2  ชั้น  ( ดังในภาพแรก )

         ปี  2520   มีการยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็นสารวัตรใหญ่ มี  พ.ต.ต.วิโรจน์  ประเสริฐกุล เป็นสารวัตรใหญ่ คนแรก

         ปี  2526   สมัยที่  พ.ต.ท.ธนสิทธิ์  สุนทรวิภาค  เป็นสารวัตรใหญ่ หัวหน้าสถานีตำรวจ ได้มีการปรับปรุงสถานีตำรวจครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง  โดยขยายตัวอาคารทางด้านซ้ายให้กว้างขึ้น และเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างหลังคาให้เป็นหลังคาแบบทรงไทยประยุกต์    เพื่อให้กลมกลืนกับอาคารข้างเคียง  คือ  ศาลากลางจังหวัด และศาลจังหวัด    โดยที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของราชการ  แต่ใช้แรงงานของข้าราชการตำรวจช่วยกันก่อสร้าง มีการจ้างช่างฝีมือมาเพียง 4 คน  อาคารดังกล่าวใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

         ปี  2537  มีการยกฐานะหัวหน้าสถานีตำรวจเป็น ผู้กำกับการ มี  พ.ต.อ.สุเทพ   สัตถาผล   เป็นผู้กำกับการ  คนแรก

         ปี  2550   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปลี่ยนชื่อสถานีตำรวจทั่วประเทศ    จึงมีการเปลี่ยนชื่อสถานีตำรวจเป็น    “สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี”   โดยมี พ.ต.อ.พัฒนินท์  นพจินดา  เป็นผู้กำกับการ    และตั้งแต่ ปี 2551 ถึงปัจจุบัน มี  พ.ต.อ.วิฑูรย์  พละสาร  เป็นผู้กำกับการ

         สำหรับสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี สังกัดตำรวจภูธรภาค 7 มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 283.901 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย  22  ตำบล   มีประชากรประมาณ  111,902 คน ปัจจุบันมีกำลังตำรวจ  268 นาย แบ่งเป็นนายตำรวจสัญญาบัตร 50 นาย  ชั้นประทวน 218 นาย   มีสถานีตำรวจย่อย 1 แห่ง คือ สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี      และมีสถานีตำรวจ ระดับ ตำบล ในพื้นที่ 1 แห่ง คือ  สภ.หาดเจ้าสำราญ

 

 

รูปถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2519 

 

1

 

รูปถ่ายปัจจุบัน

2

 

 

รายนามผู้ตำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี สภ.เมืองเพชรบุรี 

 

ลำดับ

ยศ  ชื่อ  นามสกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1

ร.ต.อ.ถวิล  คำเขียน

ผู้บังคับกอง

ไม่มีหลักฐานยืนยัน

2

ร.ต.อ.เยื้อน  ประภาวัติ

ผู้บังคับกอง

ไม่มีหลักฐานยืนยัน

3

ร.ต.อ.ธนู  ชูประเทศ

ผู้บังคับกอง

ไม่มีหลักฐานยืนยัน

4

ร.ต.อ.คำ  ผูกผึ่ง

ผู้บังคับกอง

ไม่มีหลักฐานยืนยัน

5

ร.ต.อ.วินัย  วีระวรวิทย์

ผู้บังคับกอง

ไม่มีหลักฐานยืนยัน

6

ร.ต.อ.ผ่าน  อาจหาญ

ผู้บังคับกอง

ไม่มีหลักฐานยืนยัน

7

ร.ต.อ.อุดม  กิ่งศักดิ์

ผู้บังคับกอง

ไม่มีหลักฐานยืนยัน

8

ร.ต.อ.วันชัย  ภาสิการ

ผู้บังคับกอง

ไม่มีหลักฐานยืนยัน

9

ร.ต.อ.สุรพล  เธียรไกลวัลย์

ผู้บังคับกอง

ไม่มีหลักฐานยืนยัน

10

พ.ต.ต.ธนิต  แสงพิทักษ์

ผู้บังคับกอง

ไม่มีหลักฐานยืนยัน

11

พ.ต.ต.ทรงวิทย์  อิสรางกูล ณ อยุธยา

ผู้บังคับกอง

ไม่มีหลักฐานยืนยัน

12

พ.ต.ท.สังเวียน  สุขโข

ผู้บังคับกอง

2513 - 2516

13

พ.ต.ท.มานะ  ณ ตะกั่วทุ่ง

ผู้บังคับกอง

2517- 2519

14

พ.ต.ต.วิโรจน์  ประเสริฐกุล

สารวัตรใหญ่

2519 - 2520

15

พ.ต.ท.เอนก  สัมพลัง

สารวัตรใหญ่

2520 - 2523

16

พ.ต.ท.ธนสิทธิ์  สุนทรวิภาค

สารวัตรใหญ่

2523 - 2528

17

พ.ต.ท.ชัยชาญ  เงินมูล

สารวัตรใหญ่

2528 - 2530

18

พ.ต.ท.ประชา  วิลัยลักษณ์

สารวัตรใหญ่

2531 - 2533

19

พ.ต.ท.บุญเลิศ  สุขเสวตร์

สารวัตรใหญ่

2533 - 2536

20

พ.ต.ท.ชวลิต  ภัยลี้

สารวัตรใหญ่

2536 - 2537

21

พ.ต.อ.สุเทพ  สัตถาผล

ผู้กำกับการ

2537 -2538

22

พ.ต.อ.พีรพันธ์  เปรมภูติ

ผู้กำกับการ

2538 -2539

23

พ.ต.อ.เจิมศักดิ์  หอมหวล

ผู้กำกับการ

2539 -2542

24

พ.ต.อ.นกุล  ปานแก้ว

ผู้กำกับการ

2542 - 2546

25

พ.ต.อ.ชาญชัย  สมมติวงศ์

ผู้กำกับการ

2546 -2548

26

พ.ต.อ.พัฒนินท์  นพจินดา

ผู้กำกับการ

2548 - 2551

27

พ.ต.อ.จตุพล  เมืองชู

ผู้กำกับการ

2551- 2551

28

พ.ต.อ.วิฑูรย์  พละสาร

ผู้กำกับการ

2551-ปัจจุบัน