Get Adobe Flash player

3

ในกรณีที่ท่านต้องการประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในชั้นสอบสวนท่านควรมีหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ติดตัวไปด้วย คือ
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกันได้แก่
2.1 เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น)
2.2 โฉนดที่ดินซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้วหรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคา 
ไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน
2.3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้ว 
หรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคาไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินที่ไว้ในสัญญาประกัน
2.4 พันธบัตรรัฐบาล
2.5 สลากออมสินและสมุดฝากเงินธนาคารประเภทฝากประจำ
2.6 ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร
2.7 ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว
2.8 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว
2.9 เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรอง
2.10 หนังสือรับรองของธนาคารเพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน
3 ในกรณีที่ผู้ยื่นขอประกันมีครอบครัวแล้ว จะต้องทำหนังสือแสดงการ อนุญาตจากสามี หรือ ภรรยา
แล้วแต่กรณีไปด้วย


วิธีการปฏิบัติ
1. ให้ผู้ที่มาขอประกันตัวผู้ต้องหา พบและยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าของคดีหรือไม่ก็ตาม 
2. หากไม่อาจเขียนคำร้องประกันได้เองให้ร้องขอต่อ พนักงานสอบสวน เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่
ช่วยเขียนคำร้องให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
3. เมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องแล้วให้ขอหลักฐานการรับสัญญาประกันซึ่งต้องลงเวลารับคำร้อง

ไว้ด้วย
4. เจ้าพนักงานจะพิจารณาแจ้งผลการสั่งคำร้องให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่รับคำร้อง
5. หากไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้าให้รีบเข้าพบหรือแจ้งต่อสารวัตร สารวัตรหัวหน้างานคนใด
คนหนึ่งหรือ หัวหน้าสถานีตำรวจนั้นทราบทันที

การใช้บุคคลเป็นประกัน
คำสั่งกรมตำรวจ ที่ 622/2536 ลงวันที่ 15 เมษายน 2536 เรื่อง การใช้บุคคลเป็นประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว

กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 และ มาตรา 114 วรรคสอง


บุคคล วงเงิน
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ถึง 5 หรือข้าราชการอื่น
ทีเทียบเท่า 
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หรือร้อยตำรวจตรีถึงพันตรี นาวาตรี 
นาวาอากาศตรี หรือพันตำรวจตรี
- ข้าราชการบำนาญตั้งแต่ระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกับข้าราชการประจำ
- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
- สมาชิกสภาจังหวัด
- สมาชิกสภาเทศบาล
- สมาชิกสภาเมืองพัทยา
- สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
- กรรมการสุขาภิบาล
- กำนัน
- ผู้ใหญ่บ้าน

ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได
้ในวงเงินไม่เกินหกหมื่นบาท

บุคคล วงเงิน
- ข้าราชการพลเรือนระดับ6 ถึง 8 หรือ ข้าราชการอื่นที่ เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโทหรือพันตำรวจโท พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือพันตำรวจเอก
- ข้าราชการตุลาการ หรืออัยการตั้งแต่ชั้น 1 ถึง 2
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันกับข้าราชการ
ประจำ

ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได
้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาท

บุคคล วงเงิน
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 9 ถึง 10 หรือข้าราชการอื่นที่
เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศตั้งแต่ พันเอก นาวา
เอก นาวาอากาศเอก หรือพันตำรวจเอกที่ได้รับอัตราเงิน
เดือนพันเอก(พิเศษ) นาวาเอก(พิเศษ) นาวาอากาศเอก
(พิเศษ) หรือพันตำรวจเอก(พิเศษ)ถึงพลตรี พลเรือตรี
พลอากาศตรี หรือพลตำรวจตรี
- ข้าราชการตุลาการ หรืออัยการตั้งแต่ชั้น 3 ถึง 4
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันกับข้าราชการ
ประจำ

ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได้
ในวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท

บุคคล วงเงิน
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 11 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบ
เท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศตั้งแต่พลโท พลเรือโท
พลอากาศโท หรือพลตำรวจโท
- ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่ชั้น 5 ขึ้นไป
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันกับข้าราชการ
ประจำ
- สมาชิกรัฐสภาข้าราชการการเมืองหรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร

ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได้
ในวงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท

- ให้ผู้ที่ขอทำสัญญาประกันแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
พิจารณาอนุญาตโดยไม่ชักช้า
- ในกรณีจำเป็นเพื่อทราบเกี่ยวกับสถานะระดับ อัตราเงินเดือนหรือภาระผูก - พันอื่นไม่
อาจให้ผู้ยื่นประกันแสดงหนังสือรับรองจากต้นสังกัดและภาระผูกพันนั้นภายในห้าวัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ประกัน
- กรณีบุคคลใดได้ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองไว้ แต่หลักประกันยังไม่เป็นการเพียง
พอให้ใช้บุคคลอื่นที่มีคุณ – สมบัติตามที่กำหนดไว้หรือใช้หลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน
เพิ่มเติมได้

6. ในการยื่นและขอประกันตัวผู้ต้องหานี้เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานตำรวจที่จะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันก็ได้
โดยจะพิจารณาถึง
6.1 ความหนักเบาแห่งข้อหา
6.2 พยานหลักฐานที่สอบสวนไปแล้วมีเพียงใด
6.3 พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างใด
6.4 เชื่อถือผู้ร้องขอประกันได้เพียงใด
6.5 ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่ผู้ต้องหาน่าจะหลบหนีหรือไม่
7. หากเจ้าพนักงานตำรวจพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวไปได้ก็จะนำสัญญาประกัน และผู้ยื่นประกัน
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และยึดหลักทรัพย์หรือเงินเท่าที่ท่านยื่นประกันไว้โดยออกใบสำคัญ
แสดงการรับไว้ให้ด้วย แล้วผู้ต้องหา ก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไป
8. หากเจ้าพนักงานตำรวจไม่อนุญาตให้ประกัน อันสืบเนื่องจากเหตุในข้อ 6
ก็จะแจ้งให้นายประกันทราบและคืนหลักทรัพย์ไป

การขอถอนหลักทรัพย์
นายประกันจะต้องนำใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาสัญญาประกันตัวผู้ต้องหามาตรวจสอบผลคดีเสียก่อน 
ถ้าผลคดีเสร็จสิ้นก็มอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการถอนโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนของนายประกันมาแสดงด้วย
กรณีนายประกันไม่สามารถมาขอถอนหรือรับหลักฐานการประกันตัวด้วยตนเองได้ก็
ให้ทำใบมอบฉันทะแล้วนำมาแสดงด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน

หมายเหตุ
เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่านควรมีหลักฐานดังต่อไปนี้ติดประจำตัวไว้เสมอ คือ
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน