Get Adobe Flash player

4

กำหนดราคาประกันตัวผู้ต้องหา
1.ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
        1.1 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
                   1.1.1 ความผิดฐานดูหมื่นเจ้าพนักงาน (ม.136) กำหนดราคาประกันประมาณ 10,000.- บาท  ขึ้นไป
                   1.1.2 ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน (ม.137) กำหนดราคาประกันประมาณ 20,000.-บาท ขึ้นไป
                   1.1.3 ความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานในการปกครอง (ม.144) กำหนดราคาประกันประมาณ 50,000.-บาท ขึ้นไป
                   1.1.4 ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (ม.157) กำหนดราคาประกันประมาณ 100,000 .- บาท
                           ขึ้นไป
        1.2 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
                   1.2.1 ความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม (ม.167) กำหนดราคาประกันประมาณ 100,000.-บาท ขึ้นไป
                   1.2.2 ความผิดฐานแจ้งความเท็จ ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย (ม.172)  แจ้งความว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นซึ่งมิได้
                           เกิดขึ้นจริง (ม.173)   แจ้งความเท็จเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย, แจ้งความเท็จเพื่อ
                           จะให้ บุคคลใดต้องรับโทษหนักขึ้น (ม.174)   กำหนดราคาประกันประมาณ 50,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.2.3 ความผิดฐานฟ้องเท็จ (ม.175)  เบิกความเท็จ  (ม.177) แสดงหลักฐานเท็จ (ม.180) กำหนดราคาประกันประมาณ 60,000 .-
                           บาท ขึ้นไป
                   1.2.4 ความผิดฐานขัดหมายศาล (ม.170) กำหนดราคาประกันประมาณ 10,000.- บาท  ขึ้นไป
        1.3 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน   
                   1.3.1 ความผิดฐานซ่องโจร (ม.210) กำหนดราคาประกันประมาณ 20,000.- บาท ขึ้นไป ถ้ามีอาวุธปืนหรือของกลางกำหนด
                           ราคาประกันประมาณ 30,000 .- บาท ขึ้นไป
                   1.3.2 ความผิดฐานมั่วสุม 10 คน ขึ้นไป ให้เกิดการวุ่นวายในบ้านเมือง (ม.215)  กำหนดราคาประกันประมาณ 20,000.-บาท ขึ้นไป
                           ถ้าผู้กระทำผิดเป็นหัวหน้ากำหนดราคาประกันประมาณ 30,000.- บาท ขึ้นไป
        1.4   ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
                   1.4.1 ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น (ม.217) กำหนดราคาประกันประมาณ 200,000.- บาท ขึ้นไป ถ้าเป็นทรัพย์ตาม ม.218
                           กำหนดราคาประกัน ประมาณ 300,000.- บาท ขึ้นไป และถ้าเป็นเหตุให้ผุ้อื่นถึงแก่ความตาย (ม.224) กำหนดราคาประกัน
                           ประมาณ 400,000 .- บาท ขึ้นไป
                   1.4.2 ความผิดฐานกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท (ม.225) กำหนดราคาประกันประมาณ 100,000.- บาท ขึ้นไป
        1.5  ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร    
                   1.5.1 ความผิดฐานทำลายเอกสาร พินัยกรรม ของผู้อื่น (ม.188) กำหนดราคาประกันประมาณ 80,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.5.2 ความผิดฐานปลอมเอกสาร (ม.264) กำหนดราคาประกันประมาณ 50,000.-บาท ขึ้นไป
                   1.5.3 ปลอมเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการ (ม.265) กำหนดราคาประกันประมาณ 100,000.-บาท ขึ้นไป
                   1.5.4 ปลอมเอกสาร (ม.266) กำหนดราคาประกันประมาณ 200,000.- บาท
        1.6  ความผิดเกี่ยวกับเพศ
                   1.6.1 ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา (ม.276, 277) กำหนดราคาประกันประมาณ 150,000.-บาท ขึ้นไป ถ้าร่วมกันข่มขืนโดย
                           การโทรมหญิงกำหนดราคาประกันประมาณ 200,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.6.2 ความผิดฐานกระทำอนาจาร (ม.278,279) กำหนดราคาประกันประมาณ 50,000 – 100,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.6.3 ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือชักพาไปเพื่อการอนาจาร (ม.283) กำหนดราคาประกันประมาณ 200,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.6.4 ความผิดฐานพรากผู้เยาว์, พรากเด็ก (ม.317,318,319) กำหนดราคาประกันประมาณ 120,000.-บาท ขึ้นไป
        1.7   ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย
                   1.7.1 ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น (ม.288,289) กำหนดราคาประกันประมาณ 400,000.-บาท ขึ้นไป ถ้าเป็นการกระทำในขั้นพยายามกระทำ
                           ผิดกำหนดราคาประกันประมาณ 200,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.7.2 ความผิดฐานกระทำโดยประมาท มีผู้ถึงแก่ความตาย (ม.291) กำหนดราคาประกันประมาณ 100,000 – 150,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.7.3 ความผิดฐานชุลมุนมีคนตาย (ม.294) กำหนดราคาประกันประมาณ 50,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.7.4 ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น เป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กาย (ม.295) กำหนดราคาประกันประมาณ 20,000.- บาท ขึ้นไป
                           ถ้าใช้อาวุธ กำหนดราคาประกันประมาณ 30,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.7.5 ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายได้รับอันตรายสาหัส (ม.297) กำหนดราคาประกันประมาณ 100,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.7.6 ความผิดฐานชุลมุน มีผู้ได้รับอันตรายสาหัส (ม.299) กำหนดราคาประกันประมาณ 20,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.7.7 ความผิดฐานกระทำโดยประมาท มีผู้ได้รับอันตรายสาหัส (ม.300) กำหนดราคาประกันประมาณ 30,000 – 50,000.- บาท
                           ขึ้นไป
       1.8 ความผิดหมิ่นประมาท  ( ม.326,327) กำหนดราคาประกันประมาณ 10,000 – 20,000.- บาท ขึ้นไป ถ้าเป็นกรณีหมิ่นประมาทด้วยการ
             โฆษณา (ม.328) กำหนดราคาประกัน 100,000.- บาท
       1.9 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
                   1.9.1 ความผิดฐานลักทรัพย์ (ม.334) กำหนดราคาประกันประมาณ 50,000.- บาท ขึ้นไป ถ้าทรัพย์ถูกประทุษร้ายเกินกว่า 500,000.-
                           บาท หรือลักทรัพย์โดยวิธีล้วงกระเป๋า กำหนดราคาประกันประมาณ 100,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.9.2 ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ (ม.335) กำหนดราคาประกันประมาณ 120,000.- บาท ขึ้นไป ถ้าเป็นกรณีตาม ม.335 ทวิ, 336 ทวิ
                           กำหนดราคาประกันประมาณ 200,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.9.3 ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ (ม.326) กำหนดราคาประกันประมาณ 120,000.- บาท ขึ้นไป ถ้าเป็นกรณีตาม ม.336 ทวิ กำหนด
                           ราคาประกันประมาณ 200,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.9.4 ความผิดฐานกรรโชก (ม.337) กำหนดราคาประกันประมาณ 100,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.9.5 ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ (ม.338) กำหนดราคาประกันประมาณ 120,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.9.6 ความผิดฐานชิงทรัพย์ (ม.339) กำหนดราคาประกันประมาณ 200,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.9.7 ความผิดฐานปล้นทรัพย์ (ม.340) กำหนดราคาประกันประมาณ 300,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.9.8 ความผิดฐานฉ้อโกง (ม.341) กำหนดราคาประกันขั้นต่ำประมาณ 3 ใน 4 ของจำนวนเงินที่ถูกฉ้อโกง แต่ขั้นต่ำ จะต้องไม่น้อย
                           กว่า 20,000.- บาท ถ้าเป็นกรณีฉ้อโกงประชาชน (ม.343) กำหนดราคาประกัน 200,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.9.9 ความผิดฐานยักยอก (ม.352) กำหนดราคาประกันขั้นต่ำประมาณ 3 ใน 4 ของจำนวนเงินที่ถูกยักยอก แต่ขั้นต่ำจะต้องไม่น้อย
                           กว่า 20,000.- บาท
                   1.9.10 ความผิดฐานรับของโจร (ม.357) กำหนดราคาประกันขั้นต่ำ 80,000.- บาท ขึ้นไป
                   1.9.11 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ (ม.358) กำหนดราคาประกันขั้นต่ำประมาณ 3 ใน 4 ของทรัพย์สินที่เสียหาย แต่ขั้นต่ำจะต้องไม่
                             น้อยกว่า 20,000.- บาท ขึ้นไป

2.       ความผิด พ.ร.บ.อื่น ๆ  
       2.1    พ.ร.บ.การพนัน   
                   - ผู้เล่นการพนันตามบัญชี ก. กำหนดราคาประกันสำหรับลูกค้าผู้เล่นประมาณ 10,000.- บาท ขึ้นไป
                   - ผู้เล่นการพนันตามบัญชี ข. กำหนดราคาประกันสำหรับลูกค้าผู้เล่นประมาณ 5,000 – 10,000.- บาท ขึ้นไป
                   - เจ้ามือหรือเจ้าบ้านผู้จัดให้มีการเล่นการพนันตามบัญชี ก. , ข. กำหนดราคาประกันสำหรับเจ้ามือประมาณ 30,000.- บาท ขึ้นไป
                     สำหรับเจ้าบ้าน 20,000.- บาท ขึ้นไป
       2.2    พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ - มีอาวุธปืน ไม่มีทะเบียน (ปืนเถื่อน) กำหนดราคาประกันประมาณ 80,000.- บาท ขึ้นไป
                   - มีอาวุธปืน มีทะเบียน (พกพา) กำหนดราคาประกันประมาณ 30,000.- บาท ขึ้นไป
                   - มีอาวุธปืนของผู้อื่นที่ได้รับอนุญาตฯ ไว้ในครอบครอง (ผิดมือ) กำหนดราคาประกันประมาณ 30,000 – 50,000.-บาท ขึ้นไป
                   - มีเครื่องกระสุนปืน กำหนดราคาประกันประมาณ 20,000 – 50,000.- บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับจำนวนของกลาง)
                   - มีอาวุธปืน, กระสุนปืน,วัตถุระเบิด ที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง กำหนดราคาประกันประมาณ
                     100,000.- บาท ขึ้นไป
                   - มีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตให้ได้ ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต กำหนดราคาประกันประมาณ
                     50,000.- บาท ขึ้นไป
       2.3    พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
                   - เสพกัญชา กำหนดราคาประกันประมาณ 5,000.- บาท ขึ้นไป
                   - ครอบครองกัญชา (ไม่เกิน 20 กรัม) กำหนดราคาประกันประมาณ 30,000.- บาท ขึ้นไป ชาวต่างประเทศ กำหนดราคาประกัน
                     ประมาณ 100,000.- บาท ขึ้นไป
                   - ครอบครองเฮโรอีน, มอร์ฟีน (ไม่เกิน 1 กรัม) ฝิ่น กำหนดราคาประกันประมาณ 100,000.- บาท ขึ้นไป ชาวต่างประเทศ
                     กำหนดราคาประกันประมาณ 250,000.- บาท ขึ้นไป เฮโรอีน,มอร์ฟีน (ตั้งแต่ 1 – 20 กรัม ) กำหนดราคาประกันประมาณ
                     200,000.- บาท ขึ้นไป
                   - จำหน่ายกัญชา กำหนดราคาประกันประมาณ 80,000.- บาท ขึ้นไป
                   - จำหน่ายเฮโรอีน, มอร์ฟีน
                            1. ไม่เกิน  1  กรัม กำหนดราคาประกันประมาณ 100,000.- ขึ้นไป
                            2. ตั้งแต่ 1 – 5 กรัม กำหนดราคาประกันประมาณ 300,000.- ขึ้นไป
                            3. เกินกว่า 5 กรัม กำหนดราคาประกันประมาณ 400,000.- บาท ขึ้นไป
                   - จำหน่ายฝิ่น กำหนดราคาประกันประมาณ 100,000 – 300,000.- บาท ขึ้นไป
      2.4 พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (ยาบ้า)
                   1. เสพ กำหนดราคาประกันประมาณ 30,000  - 50,000.- บาท ขึ้นไป
                   2. ครอบครองไม่เกิน 10 เม็ด กำหนดราคาประกันประมาณ 50,000 – 100,000.- บาท ขึ้นไป
                   3. จำหน่าย กำหนดราคาประกันประมาณ 200,000.- บาท ขึ้นไป
      2.5 พ.ร.บ.ป้องกันการใช้สารระเหย สูดดมสารระเหย กาว กำหนดราคาประกันประมาณ 5,000.-บาท ขึ้นไป
      2.6 พ.ร.บ.จราจรทางบก
                   - ขับรถประมาท
                           1. ชนแล้วหลบหนี กำหนดราคาประกันประมาณ 20,000.- บาท ขึ้นไป
                           2. มีคนได้รับบาดเจ็บ แล้วหลบหนี กำหนดราคาประกันประมาณ 30,000.- บาท ขึ้นไป
                           3. มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัส แล้วหลบหนี กำหนดราคาประกันประมาณ 50,000.- บาท ขึ้นไป
                   - ขับรถประมาทมีคนตาย
                           1. รถธรรมดา กำหนดราคาประกันประมาณ 150,000.- บาท ขึ้นไป
                           2. รถสาธารณะ กำหนดราคาประกันประมาณ 180,000.- บาท ขึ้นไป
                           3. หลบหนี กำหนดราคาประกันประมาณ 200,000.- บาท ขึ้นไป
      2.7 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
                 1. ละเมิดลิขสิทธิ์ตาม ม.24, 25, 26 กำหนดราคาประกันประมาณ 100,000.- บาท ขึ้นไป ถ้าเป็นกรณีละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้า
                     กำหนดราคาประกัน 200,000.- บาท ขึ้นไป
                 2. ละเมิดลิขสิทธิ์ตาม ม.27 กำหนดราคาประกันประมาณ 40,000.- บาท ขึ้นไป
     2.8 พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม กำหนดราคาประกันประมาณ 50,000.- บาท ขึ้นไป
     2.9 พ.ร.บ.ยา กำหนดราคาประกันประมาณ 50,000.- บาท ขึ้นไป
     2.10 พ.ร.บ.ยาสูบ  กำหนดราคาประกันประมาณ 50,000.- บาท ขึ้นไป
     2.11 พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
                1. จัดหางานเพื่อทำงานในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต กำหนดราคาประกันประมาณ 50,000.- บาท ขึ้นไป
                2. จัดหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ กำหนดราคาประกันประมาณ 200,000.- ขึ้นไป
     2.12  พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
                1. ประกอบกิจการเทปโดยไม่ได้รับอนุญาต กำหนดราคาประกันประมาณ 20,000.- บาท ขึ้นไป
                2. มีวัสดุเทปโทรทัศน์ไม่ผ่านการพิจารณา กำหนดราคาประกันประมาณ 10,000.- บาท ขึ้นไป
     2.13  พ.ร.บ.ปรามการค้าประเวณี
                1. เตร็ดเตร่เพื่อค้าประเวณีในที่สาธารณะ  กำหนดราคาประกันประมาณ 5,000.- บาท ขึ้นไป
                2. ค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี กำหนดราคาประกันประมาณ 5,000.- บาท ขึ้นไป
                3. เป็นธุระจัดหาหญิงเพื่อค้าประเวณี กำหนดราคาประกันประมาณ 20,000.- บาท ขึ้นไป
     2.14 พ.ร.บ.ศุลกากร  กำหนดราคาประกันประมาณ 200,000  -  30,000.- บาท ขึ้นไป ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับราคาสินค้าด้วย
     2.15 พ.ร.บ.ชั่ง ตวง วัด  กำหนดราคาประกันประมาณ 20,000.- บาท ขึ้นไป
     2.16 พ.ร.บ.โรงงาน        กำหนดราคาประกันประมาณ 50,000.- บาท ขึ้นไป
     2.17 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง   ตีราคาประกันประมาณ 80,000.- บาท ขึ้นไป
     2.18 พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว  กำหนดราคาประกันประมาณ 40,000.- บาท ขึ้นไป
     2.19 พ.ร.บ.อาคาร    กำหนดราคาประกันประมาณ 80,000.- บาท ขึ้นไป
     2.20 พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่า  กำหนดราคาประกันประมาณ 100,000.- บาท ขึ้นไป
     2.21 พ.ร.บ.ป่าไม้, โรงงานแปรรูปไม้ พระราชกฤษฏีกาป่าไม้  กำหนดราคาประกันประมาณ 200,000.- บาท ขึ้นไป